administradors de finques

Administradors de finques

Per BINSOLA la funció de un administrador de finques, no es tracta de un simple gestor que se encarrega de complir els requisits formals que marca la llei per les Comunitats de propietaris.

Un administrador de finques deu estar pendent del manteniment adequat de la finca, facilitar el estalvi de costos als veïns, controlar la correcta gestió de les obligacions de la Comunitat, i ser accessible als ves, implicant-me en la resolució de les qüestions de veïnatge.

Un administrador de finques, ha de gestionar, però també assessorar, anticipant-se als contrarietats, planificant millores de la manera mes econòmica i eficaç, e implicant-se i mediant en la resolució de les complicacions pròpies del manteniment i el veïnatge.

Esta satisfet amb el seu model de administració de finques?

Voldria provar, de manera senzilla un model de administrador de finques eficient, compromès, proper, i que li abarateixi el costos?

A Binsola, com administradors de finques col•legiats, ens encarreguem de gestionar a petició dels propietaris, els assumptes financers, legals i tècnics necessaris per al correcte manteniment i la gestió econòmica dels seus immobles.

Com empresa, el nostre principal element diferenciador, es la implicació de tota la estructura en aconseguir un servei excel•lent, proper, i honest.

Els nostre servei pot semblar igual al dels nostres competidors, però hem construït una identitat pròpia i diferenciada que aporta beneficis fàcilment detectables pels nostres administrats. A Binsola, estem especialment orgullosos de la Confiança i comunicació que hem aconseguit amb els nostres clients.

En definitiva, gestionem tant Comunitats de propietaris com pisos, locals, i oficines en lloguer, amb la màxima implicació i experiència, i guiats per els nostres valors corporatius: integritat, Treball en equip, i compromís amb la Qualitat.

A BINSOLA donem la màxima importància a resoldre ràpidament els problemes, i aclarir qualsevol dubte dels nostres administrats, amb un llenguatge clar i senzill.

Això nomes es possible fonamentat en mes de 15 anys d’experiència en la Administració de comunitats de propietaris i pisos de lloguer.

El nostre assessorament utilitza un llenguatge clar i concís, però sobretot, eminentment pràctic. Sabem per experiència, que els nostres clients volen resoldre els seus contratemps o assumptes amb rapidesa, i per tant donem resposta de manera àgil i directa cenyint-nos a la informació rellevant e imprescindible.

 • COMUNITATS DE PROPIETARIS O COMUNITATS DE VEÏNS:
  • Edificis de vivendes amb y sense garatges.
  • Garatges i Soterranis amb places de aparcament de vehicles independents.
  • Edificis de oficines.
  • Mancomunitats, Conjunts immobiliaris, Sub-comunitats, Inter-comunitats.
  • Polígons industrials,
  • Parcs tecnològics.
  • Centres comercials.
  • Hotels.
  • Entitats Urbanístiques de Conservació.
  • Clubs i ports esportius

 • IMMOBLES EN LLOGUER:
  • Vivendes
  • Locals comercials
  • Oficines
  • Magatzems i naus industrials
  • Places de pàrking.
 • • Supervisar la conservació i manteniment dels immobles.
 • • Atendre les incidències i gestionar les reparacions i mesures que resultin urgents.
 • • Realitzar el pagaments als proveïdors, liquidar les nòmines, i efectuar altres pagaments i cobraments que siguin procedents.
 • • Realitzar i controlar els cobraments dels rebuts als propietaris o inquilins,i distribuir les despeses d’acord amb els estatuts i els acords de Junta, repercutint els consums susceptibles d'individualització.
 • • Portar la comptabilitat, amb criteris comptables i una informació clara i precisa.
 • • Convocar i preparar periòdicament la junta ordinària de veïns, les extraordinàries que siguin necessàries, i actuar, si escau, com a secretari de la junta
 • • Realitzar les liquidacions dels comptes anuals, preparar-les per a la seva aprovació, i actualitzar les rendes.
 • • Presentar la previsió de despeses, proposant els millors mecanismes per fer front al pressupost.
 • • Control i seguiment dels morosos i deutors de la Comunitat.
 • • Executar els acords adoptats per la Junta en matèria d'obres i contractació de serveis.
 • • Informar dels drets i deures com a veïns, i vetllar pel bon règim i convivència als immobles que administrem.
 • • Mediació entre la comunitat i el propietari, entre els propietaris, i entre la comunitat i les Administracions publiques.
 • • Realitzar un estudi d'estalvi de costos, i una planificació adequada de manteniments i subministraments.
 • • Custodiar i tenir a disposició dels propietaris la documentació de la comunitat.
 • • Expedir certificacions a la comunitat o als veïns, com certificats de deute o de estar al corrent de pagament.
 • • Mantenir informats, i fer els oportuns advertiments i prevencions al president o, si escau, als propietaris.
 • • Negociació, contractació, de pòlisses de assegurances, assessorament sobre les cobertures necessàries i els millors preus, i tramitacions en casos de sinistres.
 • • Llibre de Edifici.
 • • Implantació, adaptació i manteniment de la LOPD de les comunitats que administrem.
 • • Qualsevol altre atribució que ens confereixi la Junta de Propietaris.
 • • Elaboració contracto d'arrendament
 • • Gestió i custòdia documental (contracte, títol de propietat, pòlissa d'assegurances, cèdula d'habitabilitat, certificat d'eficiència energètica…etc)
 • • Gestió de cobraments (mitjançant banc, transferència, o rebut).
 • • Gestió de pagaments (control i supervisió dels pagaments, prèviament autoritzats per la propietat).
 • • Control de rendes (supervisió i actualització de les rendes quan procedeixin, segons contracte).
 • • Assessorament fiscal (orientació, i recomanacions sobre les diferents obligacions fiscals)
 • • Atenció diària i comunicació fluïda amb propietari i amb inquilí.
 • • Assistència per al correcte manteniment de l'immoble.
 • • Control dels treballs executats en immoble.
 • • Avís automàtic i immediat a la propietat de finalització o resolució de contracte
 • • Revisió de l'entitat desocupada
 • • Elaboració d'un informe sobre estat de l'habitatge o local desallotjat (amb fotografies i valoració de danys).
 • • Trasllat a la liquidació de la fiança dels descomptes corresponents.
 • • Sol•licitud de pressupostos per al manteniment, adequació o restitució, i execució dels treballs aprovats.
 • • Encarregar i supervisar la comercialització immediata de l'immoble disponible.
 • • Mediació i solució de complicacions i contrarietats
 • • Assessorament tècnic i arquitectònic.
 • • Gestió completa d'incidències i sinistres
 • • Assessoria jurídica bàsica
 • • Reclamació en via amistosa dels deutes a morosos de la propietat
 • • Reclamacions judicial per impagament.
 • • Assegurances: assessorament sobre les cobertures i preus en contractació de pòlisses.
 • • Serveis tècnics addicionals: Tenim acords amb professionals externs que ens permet oferir preus competitius en cèdules de habitabilitat i certificat de eficiència energètica, obligatoris per Lley per poder llogar o vendre un immoble. (Real Decreto 235/2013)
 • • Desnonament ( inclòs en la quota mensual),
 • • Proposta i tramitació de segur de rendes (Segur de renda garantida).

El SEGUR DE RENDA GARANTIDA, assegura el cobrament de la renda al propietari, evitant els impagaments per part del llogater. Per altre banda, aquesta assegurança, permet llogar sense necessitat de demanar avals o dipòsits addicionals que dificulten i enredereixen la formalització del contracte, millorant la rendibilitat de l'immoble. El Cost de aquest, es pot repercutir en el llogater, i per tant mantenint la rendibilitat.


Assessorament per Comunitats de propietaris constituïdes:

Estudi d’stalvi de costos

Realitzem un estudi d'estalvi de costos,fonamentat en la nostre experiència i les nostres eines de treball, per planificar els manteniments i subministraments que poden ser objecte de millora econòmica.

Tenint en compte les dades de venciment dels contractes, planifiquem estratègia de reducció de costos, que pot significar un estalvi important per la Comunitat.

Del mateix temps, informem i assessorem sobre els avanços tècnics que permeten tenir estalvis i contribució al estalvi energètic i conservació del medi ambient.

Cerca i selecció de proveïdors per a la Comunitat

Durant la nostre trajectòria hem desenvolupat un mètode per negociar amb honestedat i eficàcia amb diferents proveïdors.

A part de les propostes que es poden fer en el moment de la aprovació de les comptes anuals, cerquem pressupostos i facilitem el anàlisis per facilitar la opció que mes interessi. Nosaltres obtenim i sistematitzem la informació i els preus , i suggerim les avantatges e inconvenients de cada opció, i es el client qui sempre decideix.

Assessorament per noves Comunitats de propietaris

 • Constitució de Comunitat de Propietaris.
 • Elaboració de estatuts de Comunitat de Propietaris..
 • Normes de Regim Interior Comunitat de Propietaris..
 • Distribució de despeses i quota de participació..
 • Obligacions i Serveis Comunitat de Propietaris..
 • Delimitació Elements comuns..
 • Usar i gaudir els Elements comuns..
 • Obres, instalaciones, serveis i millores dels elements comunes..
 • Obligacions de los propietaris.
 • Activitats molestes, danyoses, insalubres, nocives i perilloses..
 • Òrgans de la Comunitat de propietaris Junta,. President, Secretari , Administrador de finques.

En cas de necessitat sempre al seu servei

Cada Comunitat de propietaris que administrem disposa de una Petita Base de dades, amb els números de telèfon de Asistencia i de urgència, per comunicar directament en cas de que fos necessari.

També disposem de un servei de atenció directe 24 hores al dia, be mitjançant correu electrònic o a través de la nostre Web.

Durant l’horari de oficina, estem disponibles al telèfon 627279002. (Consultar preus de un Servei de teleoperadora)

Màxima qualitat

Servei de proximitat, amb la màxima qualitat i garantia. Primera visita gratuïta, i sense compromís.